شرایط بازگرداندن کالا

  • هدف وب متاع رضایت کامل شما می باشد. به این منظور امکان بازگشت کالاهای مجاز تا 7 روز از زمان تحویل امکان پذیر است. برای بازگشت کالا ابتدا با تیم خدمات مشتریان وب متاع تماس بگیرید. تیم ما ابتدا شرایط برگشت کالای مدنظرشما را کامل توضیح خواهند داد،اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغازمیشود. مشتریان عزیزشهرستان کالای موردنظر را به همراه فاکتور ازطریق پست ،به آدرس انبار وب متاع برگشت خواهند داد. فقط برای شهر تهران، امکان جمع آوری کالای بازگشتی در محدوده زمانی مجاز برای کالاهای مجاز، توسط سرویس حمل وب متاع وجود دارد. به این منظور، از طرف تیم ارسال باشما برای هماهنگی زمان تماس خواهندگرفت.
  • به هر دلیلی که اثبات شود که اشتباه از جانب ما بوده است هزینه ی حمل کالای بازگشتی با خوشحالی به شما بازپرداخت خواهد شد.
  • برای واریز هزینه پست به حساب مشتری، قبض پستی با مهر شرکت پست باید همراه ارسال شود و یا می توانید به صورت پس کرایه و پرداخت هزینه حمل در زمان تحویل توسط وب متاع کالا را به آدرس انبار وب متاع برگشت بزنید .
  • در صورت انصراف از خرید، یا تایید نشدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسان وب متاع، هزینه ارسال و دریافت مجدد کالا، به عهده مشتری خواهد بود.
  • محصولاتی که بصورت پرداخت علی الحساب (بیعانه) سفارش داده میشود پس از دریافت محصول اگر به هر دلیلی مشتری از خرید خود منصرف شود، وب متاع هزینه حمل نقل را محاسبه می نماید و از مبلغ بیعانه آن محصول کسر نموده و وجه مشتری را به حساب مشتری واریز می نماید.